Kulturní dům Třemošná

KULTURNÍ DŮM TŘEMOŠNÁ

Architektonická studie – 2020

Kulturní dům je navržen v části Třemošná – ves v nárožní poloze mezi ulicemi Americká a Plaská.

Jedná se o jednoduchou kompaktní hmotu na obdélníkovém půdorysu,
která je výrazově obohacena vystupujícími rizality vstupního portálu na
jižním průčelí a drobnějším vikýřem na mělčím rizalitu na severní fasádě.

Tato studie předkládá názor architektů na řešení požadavků investora v
souladu s územním plánem, potřebami města a obecnými požadavky na
výstavbu. Navržený objekt využívá z hlediska lokace své významné polohy v
organismu města a svým výrazem, funkcí i velikostí na tuto skutečnost
reaguje.